Quality and environment

Gyli Plast har som mål å produsere og markedsføre spesialprodukter i termoplaster for industrien, basert på bedriftens opparbeidede kompetanse og mangeårige erfaring. Produktene skal oppfylle våre kunders krav og forventninger, og tilfredsstille våre egne krav og målsetninger. Aktiviteter og produkter skal være i samsvar med norske lover og forskrifter, og virksomheten skal så langt som mulig tilfredsstille øvrige omgivelsers forventninger til bedriften.

Som et viktig middel til å nå dette målet har bedriften iverksatt et kvalitet- og miljøsystem for at alle aktiviteter blir utført på en styrt måte, og at planlagt resultat blir oppnådd. En vesentlig hensikt ved bruken av systemene er å søke stadige forbedringer innen alle områder som påvirker kvalitet og miljø. De produkter og tjenester vi leverer til våre kunder er et resultat av en rekke interne prosesser som påvirker hverandre. Systemene skal bidra til at disse blir planlagt og styrt på en måte som gir maksimal effektivitet. Kommunikasjon og samarbeid med kunder og leverandører er i denne sammenheng å betrakte som interne prosesser.

Fokusområder:

  • Leveringspresisjon
  • Kundereklamasjoner
  • Energieffektivisering
  • Avfallshåndtering
  • Brann
  • Ryddighet og orden 5S

Linjeledelsen er ansvarlig for at systemene blir brukt som et verktøy for å oppnå planlagt resultat og gjennomføre forbedringsprosesser. Alle ansatte er ansvarlig for kvaliteten på utført arbeid, og for å bidra i forbedringsprosessen. Daglig leder er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av kvalitet- og miljøsystemet. Kvalitetssjef er ansvarlig for å revidere, overvåke og forsikre seg om at de blir brukt på tiltenkt måte, og at de virker effektivt.

Ledelsen skal hvert år gjennomgå kvalitet- og miljøsystemet for å påse at de virker hensiktsmessig og effektivt. Under denne gjennomgangen (LG) skal det særlig legges vekt på analyse av årsakene til avvik, og virkningen av iverksatte korrigerende tiltak, for å sikre at forbedringsprosessen er effektiv. Gjennomgangen skal utføres i god tid før periodiske revisjoner og resertifiseringer.

  • Gyli Plast AS
  • Telefon: +47 38 05 44 44
  • Adr: Eikeveien 3, 4640 Søgne.
  • Postadr: Boks 964, 4682 Søgne.

Design og utvikling av Egde